PsUEK Wyszukiwarka

Ocena zajęć dydaktycznych


Na czym polega ocena zajęć dydaktycznych?

Proces ankietowania wśród studentów „Ocena zajęć dydaktycznych” jest narzędziem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. W II połowie semestru w Wirtualnym Dziekanacie uruchamiane są ankiety, na podstawie których każdy ze studentów może ocenić zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczy. Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów jest sygnałem zwrotnym dla prowadzącego zajęcia, a szczegółowe uwagi, które zostaną zawarte w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest to też cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć. Wszystkie te działania podejmowane są na Uczelni po to, byśmy to MY – STUDENCI, mogli jak najwięcej zyskać uczestnicząc w zajęciach będących w programie studiowanego kierunku czy specjalności.

 

W jaki sposób można dokonać oceny zajęć?

Ankietyzacja dotycząca zajęć dydaktycznych realizowana jest przez Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.  Prowadzona jest ona za pomocą ankiety elektronicznej. Wszyscy studenci pierwszego roku natomiast swoje ankiety mogą znaleźć i wypełnić na systemie USOS, natomiast reszta studentów robi to tak jak do tej pory, czyli za pomocą Wirtualnego Dziekanatu. Ankiety dotyczące zajęć językowych znajdują się tylko na USOS-ie, dlatego tam wszyscy studenci oceniają swoje zajęcia językowe.

WIRTUALNY DZIEKANAT: Należy wybrać z menu po lewej stronie [STUDIA – semestry, rozliczenia, ankiety wybranego toku studiów], a następnie [Studencka ocena jakości zajęć dydaktycznych].

USOS: Należy wybrać z menu [DLA STUDENTÓW], następnie z menu po lewej stronie [Moje studia – ankiety; moje ankiety].

Ankietę można wypełniać w dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Na terenie kampusu UEK strona Wirtualnego Dziekanatu jest dostępna dzięki systemowi Wi-Fi bez konieczności rejestrowania urządzeń w Centrum Informatyki.

 

Czy ankiety są anonimowe?

Koniecznie trzeba podkreślić, że ankiety są anonimowe i prowadzący nie mają możliwości zidentyfikowania studenta, który wypełnił ankietę – jest to jeden ze studenckich mitów, które należy rozwiać. Dla potwierdzenia anonimowości ankiet, poniżej przedstawiono przykładowy raport z oceny zajęć dydaktycznych jaki otrzymują prowadzący.

 

Wyniki

Zagregowane wyniki oceny zajęć dydaktycznych z dwóch semestrów danego roku akademickiego (semestru zimowego i semestru letniego ŁĄCZNIE), przekazywane są nauczycielowi oraz władzom Uczelni po zakończeniu sesji poprawkowej semestru letniego, czyli dopiero w pierwszych dniach października.

 

Nagrody/Konsekwencje

Uśrednione wyniki oceny zajęć dydaktycznych stanowią część składową oceny okresowej pracownika naukowo-dydaktycznego. Są one również brane pod uwagę przy awansowaniu i nagradzaniu.

Kierownicy katedr otrzymują wyniki zbiorcze oraz formularze zawierające indywidualną ocenę pracownika wraz z uwagami studentów. Wypełniając rzetelnie ankietę ewaluacyjną, student nie tylko wyraża opinię o zajęciach, w których uczestniczy, ale też, poprzez uwagi szczegółowe przekazuje ewentualne sugestie dotyczące sposobu prowadzenia przedmiotu, treści merytorycznej, czy też całego zaplecza technicznego i warunków odbywania się zajęć. Ankiety są rozpatrywane w bardzo skrupulatny sposób i żadna uwaga nie zostaje pominięta. Niskie oceny oraz uwagi stanowią podstawę do podjęcia działań nad doskonaleniem prowadzenia zajęć.

Gorąco zachęcamy do rzetelnego i obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces kształtowania jakości kształcenia w UEK.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące funkcjonowania systemu lub ankiet lub byłeś/aś świadkiem nieprawidłowości przy ocenie ankietowej, skontaktuj się z Magdaleną Gracą, Członkiem Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (magdalena.graca@psuek.pl). Zachęcamy również do zapoznania się z całością kursu System Zapewniania Jakości Kształcenia w UEK na stronie e-uczelni.