Stypendium dla osób niepełnosprawnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Strona internetowa Uczelni

FAQ stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Informacje ogólne:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku, student musi wybrać jeden, na którym będzie pobierał wszystkie świadczenia.

Student, który uzyskał tytuł zawodowy magistra nie może pobierać żadnego rodzaju świadczeń.

Prawo to traci również student, który po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata ponownie podjął studia 1. stopnia. 

Stypendium przysługuje studentom studiów 1. stopnia, 2, stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat od rozpoczęcia pierwszych studiów. 

 

Ścieżka proceduralna:

Etap 1
Rejestracja orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Biurze Osób Niepełnosprawnych;

Etap 2

Rejestracja wniosku w systemie elektronicznym – jest to podstawą do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych;

Etap 3
Dostarczenie wydrukowanego wniosku wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Działu Spraw Bytowych w celu weryfikacji;

Etap 4
Odbiór decyzji. 

 

Akty prawne:

Akty prawne + załączniki do stypendium dla osób niepełnosprawnych