Stypendium socjalne - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Strona internetowa Uczelni

FAQ – stypendium socjalne

 

Informacje ogólne:

Stypendium socjalne jest świadczeniem materialnym dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustalane są na każdy rok akademicki poprzez zarządzenie rektora.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku, student musi wybrać jeden, na którym będzie pobierał wszystkie świadczenia.

Student, który uzyskał tytuł zawodowy magistra nie może pobierać żadnego rodzaju świadczeń. Prawo to traci również student, który po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata ponownie podjął studia 1. stopnia.

Stypendium przysługuje studentom studiów 1. stopnia, 2, stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat od rozpoczęcia pierwszych studiów.

Ścieżka proceduralna:

Etap 1
Rejestracja wniosku w systemie elektronicznym (USOS/Wirtualny Dziekanat) + wypełnienie oświadczenia o dochodach – jest to podstawą do ubiegania się o stypendium socjalne;

Etap 2
Skompletowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o stypendium socjalne;

Etap 3
Dostarczenie wydrukowanego wniosku wraz z kompletem dokumentów do Działu Spraw Bytowych w celu weryfikacji;

Etap 4
Odbiór decyzji drogą elektroniczną dla studentów korzystających z systemu USOS, w wersji papierowej dla studentów korzystających z Wirtualnego Dziekanatu.

Oficjalnym kanałem przekazywania informacji jest Uniwersalny System Obsługi Studenta (USOS), zakładka “Aktualności”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! socjalna@psuek.pl

Zachęcamy do śledzenia nas na portalach społecznościowych abyś był zawsze na bieżąco 😉