PsUEK Wyszukiwarka

Organy wyborcze

Wybory do Parlamentu Studenckiego przeprowadzają:

 1. Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy,
 2. Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza.

Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy jest najwyższym organem wyborczym Samorządu, do jego obowiązków należy:

 • nadzór nad przebiegiem wyborów,
 • przygotowanie harmonogramu wyborów i przedstawienie do akceptacji Prezydium,
 • dostarczenie wyników wyborów do odpowiednich organów Uczelni.

Funkcję Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego pełni Natalia Karp.

Kontakt: natalia.karp@psuek.pl

Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza jest organem wyborczym na Wydziale, do ich obowiązków należy:

 • rejestracja kandydatów,
 • przygotowanie kart do głosowania,
 • przygotowanie protokołów końcowych,
 • pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału,
 • przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych,
 • przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów,
 • dostarczenie wyników wyborów do Wydziałowej Komisji Wyborczej,
 • zwołanie i przeprowadzenie pierwszego posiedzenia Studenckiej Rady Wydziału, na którym
 • zostanie dokonany wybór Przewodniczącego SRW, Z-cy Przewodniczącego SRW, studenckich przedstawicieli w RW, delegatów do Parlamentu w liczbie określonej w Regulaminie, członków Sądu Koleżeńskiego.