» Transekonomik

PSUEK Wyszukiwarka

Transekonomik

Tzw „ Polski Erasmus” To program semestralnej wymiany studenckiej między pięcioma uczelniami ekonomicznymi w Polsce.

SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

 • Wymiana dotyczy 5 studentów na semestr z każdej uczelni partnerskiej.
 • Studenci odbywają w trakcie wymiany jeden semestr studiów na uczelni partnerskiej. Program realizowany jest w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów.
 • Studenci wyjeżdżający z UEK są zobowiązani do wypełnienia dokumentu „Porozumienie o programie studiów”, musi on zostać zaakceptowany przez dziekana stosownego Wydziału.
 • Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS, obowiązkowa jest realizacja przedmiotów zgodnych ze standardami kształcenia w uczelni macierzystej.

WYBÓR UCZELNI:

Student wybiera spośród czterech uczelni partnerskich:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

WARUNKI UCZESTNICTWA
W programie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych.

Studenci studiów pierwszego stopnia:

 • nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów.
 • w rekrutacji nie mogą brać udziału studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia.

Studenci studiów drugiego stopnia:

 • nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 • średnia ocen uzyskana z wszystkich dotychczasowych odbytych semestrów nauki (waga 0,5)
 • działalność w organizacjach studenckich, tutoring, wolontariat UEK (waga 0,3)
 • motywacja (waga 0,2)

Punkty wykorzystane przy rekrutacji na Erasmusa, CEEPUSA lub w ramach umów wielostronnych nie mogą być ponownie brane pod uwagę przy rekrutacji.

LIMITY:
Do każdej uczelni partnerskiej może wyjechać maksymalnie 5 osób na każdy semestr studiów.

TERMINY:
Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku w miesiącach: grudzień – na semestr letni i maj – na semestr zimowy.

OPŁATY

 • Dla studentów studiów stacjonarnych studia są bezpłatne.
 • Uczelnia przyjmująca nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z laboratoriów oraz bibliotek.

ZAKWATEROWANIE

 • Uczelnia przyjmująca zapewnia studentom uczelni partnerskiej możliwość korzystania z zakwaterowania w domu akademickim. Opłaty związane z zakwaterowaniem oraz koszty utrzymania pokrywa student.

STYPENDIA

 • Studenci uczestniczący w wymianie nie tracą prawa do otrzymywania przyznanych im stypendiów, ani do ubiegania się o nie na własnej uczelni macierzystej.

OPIEKA

 • Student przyjeżdżający może liczyć na opiekę koleżeńską ze strony samorządów uczelni.

DLA PRZYJEZDNYCH
Najważniejsze informacje:

 1. Student przyjeżdżający pozostaje studentem uczelni macierzystej oraz ma obowiązek posługiwania się legitymacją wydaną przez swoją uczelnię.
 2. Studenta przyjeżdżającego obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 3. Studenci przyjeżdżający do UEK mają pełną dowolność w wyborze realizowanych przedmiotów. W terminie 2 tygodni na studenci zobligowani są do zapisów na listy uczestnictwa w konkretnych zajęciach
 4. Student przed rozpoczęciem sesji i po zakończeniu semestru odbiera protokół egzaminacyjny w Biurze BPZ UEK, na którym naniesione zostaną uzyskane oceny. Protokół stanowić będzie podstawę do zaliczenia semestru na uczelni macierzystej.
 5. Każdy student, który odbywać będzie wymianę na naszej Uczelni może liczyć na opiekę i pomoc koleżeńską ze strony Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Studenci przyjeżdżający do Krakowa będą zakwaterowani w Domu Studenckim Merkury. Osoby zamierzające korzystać z domu akademickiego proszone będą o wpłacenie kaucji do dnia 10 września (semestr zimowy) lub 30 stycznia (semestr letni). Do tego dnia wymagane jest aby kwota została zaksięgowana na koncie. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie nie gwarantujemy otrzymania miejsca w akademiku. W razie rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim i braku poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem semestru kaucja przepada. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u pani Małgorzaty Trojanowskiej.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 • Wszystkie potrzebne dokumenty należy złożyć do Biura Programów Zagranicznych (BPZ) budynek Stróżówki pokój nr 1.5

W razie pytań, prosimy pisać na jeden z adresów mailowych:

Anna Kolbusz: anna.kolbusz@psuek.pl
Opiekun z Biura Programów Zagranicznych – Małgorzata Trojanowska
e-mail: malgorzata.trojanowska@uek.krakow.pl
tel. 12/293 52 94

http://bpz.uek.krakow.pl/transekonomik.html