PsUEK Wyszukiwarka

Rada Wydziału

Czym się zajmuje?

Rada Wydziału jest organem kolegialnym wydziału. Do jej kompetencji należy stanowienie wewnętrznych zasad funkcjonowania wydziału, określenia kierunków działalności oraz kontrolowanie działań dziekana. W jej skład obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele studentów. Do najważniejszych zadań można wymienić m.in. uchwalania planów i kierunków studiów, kierunkowych efektów kształcenia czy wyrażanie opinii o sprawach wydziału.

Członkowie:

W skład Rady Wydziału wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickich na Wydziale: nauczyciele akademiccy, w tym profesorowie, studenci oraz doktoranci. Liczba mandatów przynależnych studentom wynosi nie mniej niż 20% składu Rady.