PsUEK Wyszukiwarka

Senat

Czym zajmuje się Senat?

Senat jest najważniejszym organem kolegialnym szkoły wyższej. Do jego podstawowych kompetencji należy stanowienie przepisów obowiązujących na uczelni i kontrolowanie działań rektora. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, w tym także studenci, którzy razem z doktorantami mają zagwarantowane nie mniej niż 20% liczby mandatów i są traktowani jako pełnoprawni senatorowie.

Wśród kompetencji ustawowych można wymienić:

 • uchwalanie statutu,
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie,
 • ustalanie głównych kierunków działalności uczelni,
 • ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni,
 • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
 • wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej,
 • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa,
 • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej (np. w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej),
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu, w liczbie określonej w statucie.

Uchwały Senatu są publikowanie na stronie internetowej Uczelni (http://nowa.uek.krakow.pl/pl/kategorie-dodatkowe/akty-prawne.html). Są dostępne do przeglądania w sieci działającej na Kampusie Uniwersytetu.

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

David Kukułka – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego
Magdalena Graca – Zastępca Przewodniczącego, Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Robert Prokop – Członek Zarządu ds. Finansów
Mariusz Rogowski – Członek Zarządu ds. Socjalno-prawnych
Szymon Adamczyk – Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Bartosz Włodarczyk – Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Finansów i Prawa
Małgorzata Wcisło – Przewodnicząca Studenckiej Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej
Mateusz Konieczny – Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Maria Bartkowska – Przewodnicząca Studenckiej Rady Wydziału Zarządzania
Przemysław Szot – Członek Studenckiej Rady Wydziału Finansów i Prawa