PsUEK Wyszukiwarka

Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Czym się zajmuje?

Zespoły ds. zapewnienia jakości kształcenia są podstawowymi organami systemu służącemu doskonaleniu jakości kształcenia. Są powoływane przez rady wydziału i działają w porozumieniu z dziekanem. W ramach swojej działalności monitorują jakość kształcenia na kierunkach w ramach wydziału, zbierają dane i i na ich podstawie formułą wnioski do władz wydziału. Ściśle współpracują z Komisją Rektorską ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia.

W ich skład wchodzą przedstawiciele studentów z kierunków realizowanych na danym wydziale.