Senat

Czym zajmuje się Senat?

Senat jest najważniejszym organem kolegialnym szkoły wyższej. Do jego podstawowych kompetencji należy stanowienie przepisów obowiązujących na uczelni i kontrolowanie działań rektora. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, w tym także studenci, którzy razem z doktorantami mają zagwarantowane nie mniej niż 20% liczby mandatów i są traktowani jako pełnoprawni senatorowie.

Wśród kompetencji ustawowych można wymienić:
- uchwalanie statutu,
- uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie,
- ustalanie głównych kierunków działalności uczelni,
- ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni,
- ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
- podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
- wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej,
- wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,
-nadawanie tytułu doktora honoris causa,
- podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej (np. w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej),
- wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu, w liczbie określonej w statucie.

Uchwały Senatu są publikowanie na stronie internetowej Uczelni (http://nowa.uek.krakow.pl/pl/kategorie-dodatkowe/akty-prawne.html). Są dostępne do przeglądania w sieci działającej na Kampusie Uniwersytetu.

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

 

David Kukułka - Przewodniczący Parlamentu Studenckiego

Ewa Bielak - Zastępca Przewodniczącego, Członek Zarządu ds. Finansów

Jolanta Franczak - Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Katarzyna Białecka – Członek Zarządu ds. Socjalnych

Sylwia Pożoga - Przewodnicząca Studenckiej Rady Wydziału Towaroznawstwa

Szymon Adamczyk - Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Aleksandra Lorens - Przewodnicząca Studenckiej Rady Wydziału Zarządzania

Marcin Gandera – Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

Robert Prokop – Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Finansów i Prawa

Mariusz Rogowski – Członek Studenckiej Rady Wydziału Finansów i Prawa

 

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

8:30 - 9:30

Dyżur Członka Zarządu ds. Socjalnych Katarzyny Białeckiej

 

13:00 - 14:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Projektów Pauliny Bochniak

 

15:00-16:00

Dyżur Rzecznika Praw Studenta Szymona Adamczyka

 

16:00-17:00

Dyżur Członka Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Jolanty Franczak

Wtorek

11:20 - 12:20 

Dyżur Członka Zarządu ds. Promocji Żanety Bogackiej

 

Środa

13:30 - 14:30
Dyżur Członka Zarządu ds. Finansów Ewy Bielak

16:30 - 17:30
Dyżur Przewodniczącego PS UEK Davida Kukułki

Czwartek
Piątek

Partnerzy: