Senat

Czym zajmuje się Senat?

Senat jest najważniejszym organem kolegialnym szkoły wyższej. Do jego podstawowych kompetencji należy stanowienie przepisów obowiązujących na uczelni i kontrolowanie działań rektora. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, w tym także studenci, którzy razem z doktorantami mają zagwarantowane nie mniej niż 20% liczby mandatów i są traktowani jako pełnoprawni senatorowie.

Wśród kompetencji ustawowych można wymienić:
- uchwalanie statutu,
- uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie,
- ustalanie głównych kierunków działalności uczelni,
- ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni,
- ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
- podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
- wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej,
- wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,
-nadawanie tytułu doktora honoris causa,
- podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej (np. w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej),
- wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu, w liczbie określonej w statucie.

Uchwały Senatu są publikowanie na stronie internetowej Uczelni (http://nowa.uek.krakow.pl/pl/kategorie-dodatkowe/akty-prawne.html). Są dostępne do przeglądania w sieci działającej na Kampusie Uniwersytetu.

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Monika Dziarkowska - Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego

Marcin Gandera - Zastępca Przewodniczącej, Członek Zarządu ds. Socjalnych

Przemysław Ogórek - Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Zarządzania

Eryk Kądziela - Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Finansów i Prawa

Agnieszka Stanuch - Przewodnicząca Studenckiej Rady Wydziału Towaroznawstwa

Szymon Gąsienica-Szostak - Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Jakub Truty - Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

Izabela Zuba - Członek Parlamentu

Izabela Wiśniewska - Członek Parlamentu

 

 

 

Z prac Parlamentu Studenckiego

Centrum Obsługi Studenta

Poniedziałek

10.00 - 11.00 Monika Zbozień
Członek Zarządu ds. Promocji

Wtorek

11.20 - 13.00 Przemysław Ogórek
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

15:00 - 16:00 Eryk Kądziela
Rzecznik Praw Studenta

Środa

16.20 - 17.00 Artur Brzózka
Członek Zarządu ds. Finansów

17.00 - 18.00 Monika Dziarkowska
Przewodnicząca

Czwartek

10.00 - 11.00 Marcin Gandera
Zastępca Przewodniczącej,
Członek Zarządzu ds. Socjalnych

15:00 - 16:00 Natalia Wróbel
Członek Zarządu ds. Projektów

Piątek

 

Partnerzy: