Akcja ankietyzacja - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Akcja ankietyzacja

Dodano: czwartek, 24 maja 2018 15:14

Ocena Zajęć Dydaktycznych

Na czym polega ocena zajęć dydaktycznych?

Proces ankietowania wśród studentów „Ocena zajęć dydaktycznych” jest narzędziem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. W II połowie semestru w Wirtualnym Dziekanacie uruchamiane są ankiety, na podstawie których każdy ze studentów może ocenić zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczy. Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów jest sygnałem zwrotnym dla prowadzącego zajęcia, a szczegółowe uwagi, które zostaną zawarte w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest to też cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć. Wszystkie te działania podejmowane są na Uczelni po to, byśmy to MY – STUDENCI, mogli jak najwięcej zyskać uczestnicząc w zajęciach będących w programie studiowanego kierunku czy specjalności.

W jaki sposób można dokonać oceny zajęć?

Ankietyzacja dotycząca zajęć dydaktycznych realizowana jest przez Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.  Prowadzona jest ona w jednolity sposób za pomocą ankiety elektronicznej. Ankiety wypełniania się przez Wirtualny Dziekanat. 

Należy wybrać z menu po lewej stronie [STUDIA – semestry, rozliczenia, ankiety wybranego toku studiów], a następnie [Studencka ocena jakości zajęć dydaktycznych]. 

Ankietę można wypełniać w dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Na terenie kampusu UEK strona Wirtualnego Dziekanatu jest dostępna dzięki systemowi Wi-Fi bez konieczności rejestrowania urządzeń w Centrum Informatyki. 

Czy ankiety są anonimowe?

Koniecznie trzeba podkreśli

, że ankiety są anonimowe i prowadzący nie mają możliwości zidentyfikowania studenta, który wypełnił ankietę – jest to jeden ze studenckich mitów, które należy rozwia

. Dla potwierdzenia anonimowości ankiet, poniżej przedstawiono przykładowy raport z oceny zajęć dydaktycznych jaki otrzymują prowadzący.

Wyniki

Zagregowane wyniki oceny zajęć dydaktycznych z dwóch semestrów danego roku akademickiego (semestru zimowego i semestru letniego ŁĄCZNIE), przekazywane są nauczycielowi oraz władzom Uczelni po zakończeniu sesji poprawkowej semestru letniego, czyli dopiero w pierwszych dniach października. 

Nagrody/Konsekwencje

Uśrednione wyniki oceny zajęć dydaktycznych stanowią część składową oceny okresowej pracownika naukowo-dydaktycznego. Są one również brane pod uwagę przy awansowaniu i nagradzaniu.

Kierownicy katedr otrzymują wyniki zbiorcze oraz formularze zawierające indywidualną ocenę pracownika wraz z uwagami studentów. Wypełniając rzetelnie ankietę ewaluacyjną, student nie tylko wyraża opinię o zajęciach, w których uczestniczy, ale też, poprzez uwagi szczegółowe przekazuje ewentualne sugestie dotyczące sposobu prowadzenia przedmiotu, treści merytorycznej, czy też całego zaplecza technicznego i warunków odbywania się zajęć. Ankiety są rozpatrywane w bardzo skrupulatny sposób i żadna uwaga nie zostaje pominięta. Niskie oceny oraz uwagi stanowią podstawę do podjęcia działań nad doskonaleniem prowadzenia zajęć.

Gorąco zachęcamy do rzetelnego i obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces kształtowania jakości kształcenia w UEK. 

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące funkcjonowania systemu lub ankiet lub byłeś/aś świadkiem nieprawidłowości przy ocenie ankietowej, skontaktuj się z Jolantą Franczak, Członkiem Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (jolanta.franczak@psuek.pl). Zachęcamy również do zapoznania się z całością kursu System Zapewniania Jakości Kształcenia w UEK na stronie e-uczelni.

W bieżącym semestrze zimowym 2017/2018 ankietyzacja trwa do 1 czerwca 2018 roku.