II SYMPOZJUM DYDAKTYCZNE UEK “JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  W ŚWIETLE NOWYCH ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH  A WYZWANIA ADAPTACYJNE UCZELNI” - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

II SYMPOZJUM DYDAKTYCZNE UEK “JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  W ŚWIETLE NOWYCH ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH  A WYZWANIA ADAPTACYJNE UCZELNI”

Dodano: wtorek, 27 marca 2018 18:21

W dniach 13 – 14 marca 2018 roku, w Radoczy, odbyło się II Sympozjum Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Jakość kształcenia w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych a wyzwania adaptacyjne uczelni”. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego Sympozjum Dydaktycznego pt. “Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce a jakość kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie”.

Celem sympozjum była wymiana doświadczeń i dyskusja nad wyzwaniami dla naszego Uniwersytetu wobec zmieniających się założeń legislacyjnych oraz zmian w środowisku akademickim w zakresie budowania kultury jakości kształcenia.

Sympozjum było podzielone na trzy bloki tematyczne:

  • Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego
  • Publiczne uczelnie ekonomiczne – działania adaptacyjne w kontekście projektu Ustawy 2.0 – prof. UEK Stanisław Mazur
  • Zmiany w szkolnictwie wyższym a jakość dydaktyki – dr Agnieszka Iga Bem UE we Wrocławiu
  • Obecne procesy dostosowawcze w zakresie kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
  • Jakość kształcenia a obecne procesy dostosowawcze w UEK – prof. dr hab. Krzysztof Surówka Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
  • Jakość kształcenia w UEK w kontekście zarządzania zmianą – panel, moderator dr Małgorzata Jelonek
  • Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UEK – prof. dr hab. Jerzy Kornaś Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
  • Jak zmienić Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UEK? – panel, moderator – prof. dr hab. Marek Lisiński.

W Sympozjum wzięli udział Rektor i Prorektorzy, Kierownicy Katedr, Przewodniczący Zespołów ds. Jakości Kształcenia jednostek Uczelni prowadzących działalność dydaktyczną, a także przedstawiciele studentów i doktorantów.

Reprezentantami Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie byli: David Kukułka Przewodniczący PSUEK oraz Jolanta Franczak Członek zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Sympozjum jest organizowane pod patronatem JM Rektora oraz Prorektora ds. Kształcenia i Studentów przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dr. hab. Jerzego Kornasia. Było ono finansowane ze środków funduszu projakościowego Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, dzięki uprzejmości Dziekana prof. UEK dr. hab. Krzysztofa Firleja.

Jolanta Franczak