FAQ Pogotowia Sesyjnego - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

FAQ Pogotowia Sesyjnego

Na podstawie najczęściej zadawanych pytań w formularzu Pogotowia Sesyjnego utworzyliśmy specjalnie dla Was FAQ, aby szybko znaleźć odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania.

Na większość pytań można znaleźć odpowiedź w Regulaminie Studiów Wyższych UEK, dlatego polecamy poszukać również w nim: http://psuek.pl/wp-content/uploads/2019/10/za.-1-do-us_45_2019.pdf

( Ctrl+F, następnie za pomocą kluczowych fraz szukamy treści 🙂 )

W razie wątpliwości, pytania należy kierować do:
Rzecznika Praw Studenta —> kacper.kubit@psuek.pl 
a w czasie sesji do pogotowia sesyjnego —> pogotowie.sesyjne@psuek.pl

1. Czy istnieje możliwość poprawy oceny z ćwiczeń?

Ocena z ćwiczeń jest wyznaczana na podstawie ocen bieżących zdobywanych w trakcie całego semestru. Poprawa oceny z ćwiczeń nie jest przewidziana w Regulaminie Studiów Wyższych w UEK, jednak jest możliwa za zgodą prowadzącego (na przykład poprzez ponowne podejście do kolokwium zaliczeniowego).

Jednakże, pozytywna ocena bieżących osiągnięć musi zostać uzyskana najpóźniej do końca trwania zajęć dydaktycznych w semestrze.

Sposób obliczania oceny bieżących osiągnięć określa karta przedmiotu,
co wynika z Regulaminu Studiów Wyższych w UEK:

  • 18  ust. 5. Sposób obliczania oceny bieżących osiągnięć określa
    karta przedmiotu.
  • 18  ust. 19. Szczegółowe efekty uczenia się oraz zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu prowadzący przedmiot przedstawia na pierwszych zajęciach w semestrze, w oparciu o karty przedmiotu.

2. Gdzie znajduje się karta przedmiotu?

Kartę przedmiotu znajdziecie pod tym adresem —> https://planystudiow.uek.krakow.pl/ . Należy odnaleźć swój kierunek, następnie trzeba wybrać rocznik w którym się zaczynało studia, a link do kart różnych przedmiotów znajdziecie w zakładce ,,siatka godzin’’.  

3. Czy egzamin odbywający się przed sesją egzaminacyjną jest „zerówką” bez konsekwencji?

Kwestia „zerówek” bez konsekwencji jest zależna od indywidualnych ustaleń grupy z prowadzącym zajęcia. Egzamin może odbyć się przed sesją egzaminacyjną pod warunkiem, że odbyły się wszystkie zajęcia z przedmiotu objętego egzaminem i studenci zrealizowali wymagania dopuszczające ich do egzaminu.

Egzaminator w porozumieniu ze studentami może ustalić termin egzaminu przed sesja,
który nie będzie egzaminem ,,zerowym’’ bez konsekwencji a normalnym pierwszym terminem, z pełnymi jego konsekwencjami.

21 ust. 4. ,,Egzaminator może również – w porozumieniu ze studentami – przeprowadzić egzamin przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, pod warunkiem, że odbyły się wszystkie zajęcia z przedmiotu objętego egzaminem (warunek ten nie dotyczy studentów studiujących według indywidualnego programu studiów, o którym mowa w § 7 lub ITZ) i studenci zrealizowali wymagania dopuszczające ich do egzaminu.”

4. Kiedy zostaje ustalony harmonogram egzaminów?

Zgodnie z regulaminem w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu starosta roku lub grupy, w porozumieniu z egzaminatorem, przygotowuje harmonogram egzaminów.

Gdy w tym terminie nie zostanie ustalony harmonogram egzaminów, to radzimy zrobić to jak najszybciej. W przypadku braku chęci egzaminatora na ustalenie jakiegokolwiek terminu egzaminu, starosta grupy lub roku ma prawo wnioskować o wyznaczenie tych terminów do Dyrektora Instytutu.

Egzaminator może, w porozumieniu ze studentami, zmienić termin egzaminu ustalony wcześniej, ale musi on znajdować się w okresie sesji oraz Egzaminator nie ma możliwości zmiany terminu, ustalonego przez Dyrektora Instytutu.

Powyższe informacje wynikają wprost z § 21 Regulaminu Studiów Wyższych w UEK:

21 ust. 1. W ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu starosta roku lub grupy, w porozumieniu z egzaminatorem, przygotowuje harmonogram egzaminów. W harmonogramie  tym dla każdego przedmiotu kończącego się egzaminem podaje się dwa terminy egzaminu: termin pierwszy (I termin w sesji egzaminacyjnej), termin poprawkowy (II termin w sesji poprawkowej).  

ust. 2. W sytuacji, gdy w regulaminowym terminie, wskazanym w ust.1, nie zostaną ustalone daty egzaminów, starosta grupy lub roku ma prawo wnioskować o wyznaczenie tych terminów do Dyrektora instytutu.

ust. 3. Egzaminator może, w porozumieniu ze studentami, zmienić termin egzaminu ustalony wcześniej zgodnie z ust. 1, z zachowaniem zasady, że termin ten przypadać musi w sesji. Egzaminator nie ma możliwości zmiany terminu ustalonego w trybie określonym w ust.2.

5. W jakim terminie prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia prac lub podania wyników zaliczenia/egzaminu?

Egzaminator informuje studentów o ocenie z egzaminu w ciągu 7 dni od jego przeprowadzenia.

Prowadzący zajęcia informuje o ocenach z zaliczeń studenta w ciągu 7 dni od przeprowadzenia danej formy sprawdzenia osiągnięć studenta.

W przypadku egzaminu ustnego egzaminator informuje studenta o ocenie z egzaminu niezwłocznie po zakończeniu egzaminu z danym studentem.

Ponadto, oceny końcowe podawane są do wiadomości studenta przy wykorzystaniu elektronicznego systemu obsługi studentów (uczelniana poczta studencka, moodle, zakładka ,,oceny końcowe’’ na USOSweb) w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.

6. Czy prowadzący może nie pokazać mi mojego egzaminu po podaniu oceny?

Nie może, ponieważ, student po uzyskaniu oceny ma prawo wglądu do własnych prac zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych w UEK § 18 ust. 9.

7. Czy istnieje możliwość poprawy pozytywnej oceny z egzaminu?

Poprawa oceny pozytywnej jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody przez prowadzącego przedmiot. Nie jest to kwestia uregulowana regulaminem studiów, a może być dobrą wolą prowadzącego.

8. Czy możliwe jest przepisanie ocen z przedmiotu zaliczonego wcześniej na innym kierunku lub uczelni?

Można przepisać ocenę z przedmiotu, jeśli pokrywają się sylabusy oraz wymiar godzinowy przedmiotów. Może zostać przepisana każda ocena pozytywna.
Prowadzący może przepisać ocenę lub Dyrektor Instytutu.
Wniosek ze stosownymi załącznikami do Dyrektora Instytutu składa się w Dziekanacie.

Nie jest możliwe przepisanie studiów między różnymi stopniami studiów oraz między różnymi profilami studiów (np. między profilem praktycznym (studia dualne) a profilem ogólnoakademickim).

Wnioskować o to można nie później niż 2 tygodnie od rozpoczęcia semestru, w którym realizowany jest przedmiot. Decyzję w tej kwestii podejmuje Dyrektor Instytutu.

9. Czy prowadzący ma obowiązek respektować zwolnienia lekarskie?

W celu usprawiedliwienia nieobecności student ma obowiązek niezwłocznie przedstawić dokumenty uzasadniające nieobecność w terminie do siedmiu dni od terminu zaliczenia lub egzaminu. (a w przypadku zajęć, w ciągu 7 dni od pierwszego dnia nieobecności a przy dłuższej nieobecności polecamy poinformować prowadzącego zajęcia mailowo).

Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje pracownik odpowiedzialny za przedmiot. Oznacza to, że prowadzący przedmiot powinien uwzględnić zwolnienie lekarskie natomiast nie musi tego zrobić jeśli ma wątpliwości co do prawdziwości danego zwolnienia ale również oznacza to że możliwe też jest usprawiedliwienie nieobecności bez zwolnienia lekarskiego – to leży w gestii prowadzącego.

Od tej decyzji studentowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora instytutu.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu lub egzaminie student zachowuje prawo do ponownego przystąpienia do zaliczenia lub egzaminu, z zachowaniem terminu.

W sytuacji upływu terminu zakończenia sesji poprawkowej student w celu uzyskania oceny końcowej musi uzyskać zgodę Dyrektora instytutu na wydłużenie okresu rozliczeniowego.

10. Czy konieczne jest otrzymanie zaliczenia ćwiczeń przed podejściem do egzaminu?

Tak, jest to konieczne — ponadto, pozytywna ocena bieżących osiągnięć (zaliczenie ćwiczeń) musi zostać uzyskana najpóźniej do końca trwania zajęć dydaktycznych w semestrze.

11. Gdzie można sprawdzić plan zajęć danej grupy dziekańskiej?

Plany zajęć znajdują się na stronie:  planzajec.uek.krakow.pl. Są tam plany zajęć grup dziekańskich i nauczycieli akademickich. Można również uzyskać informacje o dostępności sal. Nazwy grup dziekańskich znajdują się na USOSweb.

Istnieją jeszcze aplikacje z mobilnym planem – aby z tego korzystać trzeba znać swój numer grupy dziekańskiej.

12. Czy trzeba pisać podanie o przystąpienie do drugiego terminu egzaminu?

Podanie o przystąpienie do drugiego terminu egzaminu nie jest konieczne. Jest to prawo, z którego student może skorzystać bezwarunkowo.

13. Czy w przypadku przystąpienia do egzaminu poprawkowego konieczne jest otrzymanie oceny 4.0 w drugim terminie?

Aby zaliczyć egzamin należy otrzymać ocenę pozytywną. Wystarczy otrzymać z egzaminu poprawkowego 3.0 aby zaliczyć przedmiot, natomiast fakt niezaliczenia egzaminu w I terminie obligatoryjnie uwzględniany jest w ocenie końcowej z przedmiotu na zasadach ustalonych przez pracownika odpowiedzialnego za przedmiot i określonych w karcie przedmiotu. Co oznacza że ocena końcowa może być ostatecznie niższa niż ocena uzyskana z egzaminu poprawkowego.

14. Czy w przypadku powtarzania przedmiotu trzeba zaliczać ćwiczenia mimo otrzymania z nich wcześniej pozytywnej oceny?

Tak, powtarzanie przedmiotu dotyczy całego przedmiotu, a więc również ćwiczeń. Konieczne jest ponowne otrzymanie pozytywnej oceny, chyba, że prowadzący uzna inaczej.

15. Czy istnieje próg zdawalności egzaminu, poniżej którego egzamin staje się nieważny i konieczne jest jego powtórzenie?

Taki próg nie istnieje.

16. Co dzieje się w przypadku, gdy nie uzyska się zaliczenia z Seminarium dyplomowego?.

W przypadku niezaliczenia Seminarium dyplomowego – konieczne jest powtarzanie semestru, przepisane zostają jednak pozostałe oceny pozytywne, jednakże należy nadrobić różnice programowe jeżeli takowe istnieją.

17. Czy istnieje możliwość otrzymania warunkowego wpisu na kolejny semestr z powtarzaniem przedmiotu, w przypadku, gdy jest się na pierwszym semestrze studiów?

Tak.

18. Ile razy maksymalnie można otrzymać zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr z powtarzaniem przedmiotu?

To zależy od stopnia studiów:

W przypadku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) można powtarzać maksymalnie 3 przedmioty przez cały okres studiów (tj. 3 lata lub 3,5 roku w przypadku studiów inżynierskich).

W przypadku studiów II stopnia, można powtarzać maksymalnie 2 przedmioty przez cały okres studiów (tj. 2 lata., wyjątkiem jest Audyt Finansowy —> 2,5 roku a w przypadku Logistyki, Gospodarki Przestrzennej oraz Towaroznawstwa —> 1,5 roku).

W przypadku studiów jednolitych magisterskich, można powtarzać maksymalnie 5 przedmiotów na 5 lat studiów, lecz maksymalnie 3 przedmioty w ciągu jednego semestru.

W przypadku większej ilości niezaliczonych przedmiotów przez cały okres studiów, konieczne aby zostać na studiach jest wnioskowanie do Dyrektora Instytutu o powtarzanie semestru lub roku.

Dodatkowo:

  • Z ostatniego semestru nie bierze się warunkowego wpisu z przedmiotu a powtarza się semestr.
  • W razie niezaliczenia powtarzanego przedmiotu student może ubiegać się wyłącznie o powtórzenie semestru lub roku, na którym przedmiot ten występuje w programie studiów. — Nie ma możliwości ponownie powtarzania tego samego przedmiotu, tzw. warunek warunku jest niemożliwy.

19. Czy można powtarzać przedmiot w kolejnym semestrze, czy konieczne jest powtarzanie go z młodszym rocznikiem w kolejnym roku akademickim?

Możliwe jest powtarzanie przedmiotu w kolejnym semestrze. Jednym ze sposobów jest utworzenie grupy o odpowiedniej liczbie osób powtarzających przedmiot i zgłoszenie chęci powtarzania już w kolejnym semestrze w dziekanacie.

Inną możliwością jest powtarzanie przedmiotu z innym kierunkiem. W tym przypadku konieczna jest jednak zgodność sylabusów i wymiaru godzinowego przedmiotów.  Informacje dotyczące szczegółów tego procesu powinny zostać udzielone w dziekanacie.

20. Czy powtarzając semestr zachowuje się status studenta w okresie oczekiwania na rozpoczęcie powtarzania tego semestru?

Tak, w okresie oczekiwania na powtarzanie semestru student zachowuje status studenta. Oczywiście jeśli zgoda na powtarzanie semestru została udzielona.

21. Czy będąc na urlopie od zajęć zachowuje się status studenta?

Tak.

22. Kiedy i gdzie pojawi się informacja o terminie sesji oraz przerw świątecznych?

Szczegółową organizację roku akademickiego z uwzględnieniem terminów sesji egzaminacyjnych, przerw świątecznych, przerwy semestralnej a także dodatkowych dni wolnych od zajęć́ dydaktycznych określa Rektor w drodze zarządzenia, co najmniej na trzy miesiące przed jego rozpoczęciem.

Treść zarządzenia powinna znajdować się na stronie UEK,

Obecnie znajduje się pod adresem –http://archiwumuek.uek.krakow.pl/pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego.html

23. Jakie są najważniejsze dla studenta akty prawne na uczelni?

Wewnętrzne:

Regulamin Studiów Wyższych w UEK → https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/uchway-senatu/za.-1-do-us_45_2019.pdf

Statut UEK →  https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/statut_2019(1).pdf

Inne akty prawne → https://uek.krakow.pl/informacje-prawne/akty-prawne

Zewnętrzne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce → http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668