FAQ Studenta UEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

FAQ Studenta UEK

Na większość pytań można znaleźć odpowiedź w Regulaminie Studiów Wyższych UEK, dlatego polecamy poszukać również w nim: LINK

( Ctrl+F, następnie za pomocą kluczowych fraz szukamy treści 🙂 )

W razie wątpliwości, pytania należy kierować do Rzecznika Praw Studenta —>  rps@psuek.pl

 

1. ISE/ITZ/Indywidualny plan studiów – czym jest i kto się może o nie starać?

ISE — Indywidualna Ścieżka Edukacyjna.

ISE pozwala realizować przedmioty z różnych kierunków, dowolnie zgodnie z zainteresowaniami studenta.
Polega na zmianie programu studiów, umożliwiającej realizację zainteresowań studenta
z zastrzeżeniem, że osiągnięte zostaną kierunkowe efekty uczenia się, z uwzględnieniem opieki naukowej.

Wymagania formalne:

 • średnia minimum 4.0 (nie uwzględniając przedmiotów z semestru poprzedzającego semestr, którego dotyczy ISE)
 • ukończony 2 semestr studiów
 • wyróżniające wyniki w nauce
 • złożenie wniosku z odpowiednimi dokumentami minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy ISE

Szczegóły określa § 15 Regulaminu Studiów Wyższych na UEK.

ITZ – Indywidualny tryb odbywania zajęć

Podanie o ITZ składa się w odpowiednim dziekanacie, adresując do Dyrektora Instytutu. Jednakże, studenci wnioskujący o ITZ na podstawie szczególnej działalności na rzecz UEK adresują podanie do Prorektora ds Kształcenia i Studentów.

ITZ polega na realizacji obowiązującego studenta programu studiów z możliwością zwolnienia z uczestnictwa w części lub całości z wybranych lub wszystkich zajęć oraz uzyskania zaliczeń w terminach ustalonych z prowadzącymi zajęcia do końca obowiązującego studenta okresu rozliczeniowego.

Z możliwości ITZ mogą skorzystać studenci:

 • z niepełnosprawnością,
 • dotknięci przewlekłą chorobą, uniemożliwiającą systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
 • opiekujący się obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
 • zakwalifikowani na wyjazdy stypendialne i praktyki zagraniczne w procedurach wewnątrzuczelnianych,
 • wyróżniający się szczególną działalnością na rzecz Uczelni,
 • w przypadku których wystąpiły inne ważne przyczyny, w tym w szczególności studentka w ciąży i student będący rodzicem.

Warunkiem formalnym jest zaliczenie pierwszego semestru studiów, ale nie dotyczy to studentów z niepełnosprawnością oraz innych szczególnie ważnych przypadków.

Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na ITZ.

Szczegóły określa § 16 Regulaminu Studiów Wyższych na UEK

IPS – Indywidualny plan studiów 

IPS pozwala na zmianie obowiązującego planu studiów, w sposób umożliwiający przesunięcie realizacji objętych nim zajęć dydaktycznych na semestry wcześniejsze z zastrzeżeniem, że zachowana będzie właściwa kolejność uzyskiwania szczegółowych efektów uczenia się i osiągnięte zostaną wszystkie kierunkowe efekty uczenia się określone w programie studiów.

Warunki uzyskania IPS:

 • średnia minimum 4.5
 • ukończenie pierwszego roku studiów
 • inne znaczące osiągnięcia lub równoległe studiowanie innych kierunków
 • złożenie wniosku z wraz z dołączoną propozycją zmian planu studiów co najmniej 2
  tygodnie przed rozpoczęciem semestru

Szczegóły określa § 17 Regulaminu Studiów Wyższych na UEK

 

2. Czy można odbyć praktyki na uczelni?

Tak, obowiązkowe praktyki dla studentów stacjonarnych można odbyć na Uczelni. Ogłoszenia o dostępnych praktykach zamieszczane są na stronie Akademickiego Centrum Kariery.

 

3. Kim jest Rzecznik Praw Studenta i jakie są jego obowiązki?

Rzecznik Praw Studenta jest organem Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doradza on w sprawach związanych z przestrzeganiem przez pracowników Uczelni praw studenta zawartych w Ustawie, statucie Uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych.

Obowiązki:

 • doradzanie w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta zawartych w Ustawie, statucie uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych,
 • interwencja w przypadku łamania praw studenta,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studentów,
 • pomoc studentom w osobistych sprawach związanych ze studiowaniem i uczelnią,
 • delegowanie przedstawicieli spośród studentów Instytutu na egzaminy komisyjne,
 • przyjmowanie skarg i podań studenckich.

Kontakt do Rzecznika Praw Studenta —> rps@psuek.pl

 

4. Kiedy wybiera się promotora?

Wyboru promotora dokonuje się w ciągu miesiąca od dnia opublikowania list promotorów.

Listy uprawnionych do prowadzenia seminarium powinny być opublikowane nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem zajęć w trakcie semestru poprzedzającego semestr, w którym prowadzone będzie seminarium. To, na jakim semestrze zaczyna się seminarium, zależy od kierunku. Aby to sprawdzić, należy wejść na stronę, na której dostępne są plany studiów —> https://planystudiow.uek.krakow.pl/. Następnie trzeba odnaleźć swój kierunek i wybrać rocznik, w którym się zaczynało studia. Informacja, której szukacie znajduje się w zakładce ,,Lista (wg semestrów)”.

 

5. Czy można przepisać się do innej grupy językowej i jak to zrobić?

Informacje na ten temat można znaleźć tutaj —>https://bit.ly/3kyPoWD

Decyzja jest uzależniona od zapełnienia grup i organizacji lektoratów. Jeśli powyższa informacja straci na aktualności, należy szukać informacji na stronie Centrum Językowego. Jeśli jej nie znajdziemy, należy udać się osobiście do sekretariatu Centrum Językowego.

 

6. Gdzie można znaleźć terminy konsultacji prowadzących dla studentów oraz gdzie one się odbywają?

E-uczelnia zawiera terminy i miejsca konsultacji większości prowadzących. Jeżeli informacja ta nie jest zamieszczona na wskazanej stronie – polecamy napisać maila do prowadzącego z zapytaniem o termin konsultacji.

 

7. Jakie są obowiązki starostów roku lub grupy?

—> W ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych starosta jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z opiekunem roku danego kierunku.

—> Ustalanie terminów egzaminów w porozumieniu z prowadzącym w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu.

—> Komunikacja: prowadzący zajęcia – grupa (nagłe wypadki, odwołania zajęć, przekazanie informacji/materiałów z zajęć.)

—> Kontakt: grupa – Dyrektor Instytutu/Dziekanat (np. zanoszenie legitymacji do podbicia)

 

8. Czy na języki zapisujemy się jeszcze raz po pierwszym roku czy zostajemy w grupach, w których już jesteśmy?

Po zakończeniu pierwszego roku automatycznie zostajemy w tych samych grupach językowych.

 

9. Jak zmienić kierunek studiów i kiedy najlepiej to zrobić?

Jeżeli zmiana kierunku dotyczy zmiany pomiędzy kierunkami na UEK, należy złożyć podanie na inny kierunek studiów do odpowiednich Dyrektorów właściwych Instytutów. To znaczy, że jeżeli zmiana kierunku odbywa się w obrębie jednego Instytutu, wystarczy zgoda Dyrektora tego Instytutu.

Jednakże, gdy zmiana kierunku odbywa się pomiędzy różnymi Instytutami, potrzebna będzie zgoda dwóch Dyrektorów Instytutów – macierzystego Instytutu i przyszłego.
W przypadku wystąpienia różnic wynikających z programu studiów, Dyrektor instytutu określa warunki, sposób i termin ich uzupełnienia.

Warto sprawdzić w przypadku studiów I stopnia, czy w rekrutacji uzyskałoby się odpowiednią liczbę punktów, pozwalającą na dostanie się na dany kierunek w rekrutacji – zazwyczaj jest t o wymóg formalny przeniesienia.

Więcej przydatnych informacji —> http://psuek.pl/dla-studenta/faq-pogotowia-sesyjnego/

 

10. Czy wykłady są obowiązkowe?

Tak, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych UEK, zajęciami obowiązkowymi są wszystkie zajęcia objęte programem studiów, czyli wykłady też. Oczywiście może się zdarzyć, że dany prowadzący nie będzie wymagał obecności, ale to zależy od indywidualnych ustaleń prowadzących.