Stypendium dla osób niepełnosprawnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Informacje ogólne:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu tj.:

  • orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo częściowej niezdolności do pracy.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku, student musi wybrać jeden, na którym będzie pobierał wszystkie świadczenia.

Student, który uzyskał tytuł zawodowy magistra nie może pobierać żadnego rodzaju świadczeń. Prawo to traci również student, który po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata ponownie podjął studia 1. stopnia.

Łączny okres, przez który przysługują wszystkie świadczenia wynosi 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Ścieżka proceduralna:

Etap 1

Rejestracja orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Biurze Osób Niepełnosprawnych

Etap 2

Elektroniczna rejestracja wniosku w systemie USOS (Zakładka “Dla Wszystkich” -> Wnioski)  jest to podstawa ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Ważne, aby wniosek był zarejestrowany w systemie

Etap 3

Skompletowanie i dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych w celu weryfikacji:

  • wniosek o stypendium z systemu USOS,
  • wydrukowane i podpisane oświadczenie studenta (załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEK),
  • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dostarczone do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Etap 4

Odbiór decyzji

Pamiętajcie, że oficjalnym kanałem przekazywania informacji jest Uniwersalny System Obsługi Studenta (USOS), a dokładniej zakładka “Aktualności”.

Strona internetowa Uczelni odnośnie stypendium dla osób niepełnosprawnych

FAQ – stypendium dla osób niepełnosprawnych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: socjalna@psuek.pl.

Zachęcamy do śledzenia nas na portalach społecznościowych, abyś był zawsze na bieżąco ? W szczególności polecamy wzięcie udziału w wydarzeniu na facebook’u “Stypendia – UEK”.