Stypendium socjalne - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Informacje ogólne:

Stypendium socjalne jest świadczeniem materialnym dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustalane są na każdy rok akademicki poprzez zarządzenie rektora.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku, student musi wybrać jeden, na którym będzie pobierał wszystkie świadczenia.

Student, który uzyskał tytuł zawodowy magistra nie może pobierać żadnego rodzaju świadczeń. Prawo to traci również student, który po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata ponownie podjął studia 1. stopnia.

Łączny okres, przez który przysługują wszystkie świadczenia wynosi 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Ścieżka proceduralna:

Etap 1
Elektroniczna rejestracja wniosku o stypendium socjalne w systemie USOS oraz wypełnienie oświadczenia o dochodach (Zakładka “Dla Wszystkich” -> Wnioski) – jest to podstawa ubiegania się o stypendium socjalne. Ważne, aby wniosek oraz oświadczenie były zarejestrowane w systemie

Etap 2

Skompletowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o stypendium socjalne:

  • wniosek o stypendium z systemu USOS,
  • wydrukowane i podpisane oświadczenie studenta (załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEK),
  • dokumenty potwierdzające skład osobowy rodziny oraz ich dochody

Etap 3
Dostarczenie wydrukowanego wniosku wraz z kompletem dokumentów do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

w celu weryfikacji;

Etap 4
Odbiór decyzji drogą elektroniczną dla studentów

Pamiętajcie, że oficjalnym kanałem przekazywania informacji jest Uniwersalny System Obsługi Studenta (USOS), a dokładniej zakładka “Aktualności”.

 Strona internetowa Uczelni odnośnie stypendium socjalnego

FAQ – stypendium socjalne

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: socjalna@psuek.pl

Zachęcamy do śledzenia nas na portalach społecznościowych, abyś był zawsze na bieżąco ? W szczególności polecamy wzięcie udziału w wydarzeniu na facebook’u “Stypendia – UEK”.