Organy wyborcze - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Organy wyborcze

Wybory do Parlamentu Studenckiego przeprowadzają:

 1. Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy,
 2. Studencka Komisja Wyborcza.

Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy jest najwyższym organem wyborczym w Samorządzie, do jego obowiązków należy:

 1. nadzór nad przebiegiem wyborów,
 2. przygotowanie harmonogramu oraz formy wyborów i przedstawienie do akceptacji Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 3. dostarczenie wyników wyborów do odpowiednich organów Uczelni do 30 września roku wyborów,
 4. przeprowadzenie lub wskazanie osoby odpowiedzialnej za zwołanie i przeprowadzenie pierwszego posiedzenia SRI;
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w §20 ust. 4 Ordynacji Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Funkcję Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego pełni Adam Kaczmarczyk.

Kontakt: adam.kaczmarczyk@psuek.pl

Studencka Komisja Wyborcza jest kolegialnym organem wyborczym Samorządu, do jej obowiązków należy:

 1. rejestracja kandydatów;
 2. przygotowanie kart do głosowania;
 3. przygotowanie protokołów końcowych;
 4. kontaktowanie się z właściwą jednostką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w celu uzyskania numerów indeksu uprawnionych studentów;
 5. przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych;
 6. przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów;
 7. dostarczenie wyników wyborów do UKW;
 8. rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji, o których mowa w §20 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 9. rozpatrywanie protestów wyborczych, o których mowa w §38 Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 10. stwierdzanie ważności wyborów, o których mowa w §37 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W przypadku przeprowadzania wyborów za pomocą systemu USOS obowiązki SKW ograniczają się do wymienionych w pkt 1,3 oraz 6-10.