FAQ - stypendium socjalne - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

FAQ – stypendium socjalne

1. Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?

O stypendium socjalne mogą ubiegać się zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy (wymienieni w art. 324 ust.2 pkt 2-7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

2. Ile wynosi maksymalny dochód na osobę w rodzinie w roku akademickim 2022/23?

W roku akademickim 2022/2023 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł.


 

3. Czy można ubiegać się o stypendium socjalne w trakcie roku akademickiego? 

Tak, jeśli przyczyny, przez które student nie złożył wniosku w terminie są niemożliwe do przewidzenia. Student chcący ubiegać się o stypendium socjalne poza terminem powinien skontaktować się z Parlamentem Studenckim pisząc na maila socjalna@psuek.pl. Po zapoznaniu się z sytuacją, Parlament Studencki może złożyć wniosek do Rektora z prośbą o możliwość ubiegania się studenta o stypendium w trakcie roku akademickiego. Po otrzymaniu decyzji, Parlament Studencki kontaktuje się ze studentem, udzielając dalszych wskazówek. 

 

4. Czy wniosek o stypendium socjalne składa się na rok czy na semestr? 

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, dlatego nie ma konieczności ponownego składania wniosku początkiem nowego semestru. Wyjątkiem są stypendia dla studentów 7. semestru studiów inżynierskich oraz 1. semestru studiów magisterskich po studiach inżynierskich, które przyznawane są na jeden semestr. 

 

5. Czy można pobierać stypendium socjalne podczas powtarzania przedmiotu? 

Student powtarzający przedmiot nie traci prawa do wnioskowania o stypendium specjalne.

 

6. Czy studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim przysługuje prawo do pobierania stypendium?

Tak, w czasie udzielonego urlopu od zajęć student zachowuje prawo do otrzymywania przyznanego wcześniej stypendium. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy urlop jest wymuszony oczekiwaniem na powtarzanie semestru.