Klauzula informacyjna - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Rzecznika Praw Studenta

Obowiązek informacyjny realizowany jest na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Praw Studenta z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27 , kod pocztowy: 31-510.

Z Administratorem danych osobowych, można skontaktować się mailowo na adres: biuro@psuek.pl

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że pomoc Rzecznika Praw Studenta będzie niemożliwa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań wykonywanych przez Rzecznika Praw Studenta w ramach jego kompetencji, oraz przez osoby przez niego uprawnione.

Pani/Pana dane osobowe będą:
1. Udostępniane podmiotom upoważnionym
2. Przechowywane na czas realizacji sprawy, jednak nie dłużej, niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. żądania dostępu danych osobowych
2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych
5. złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.