Komisja ds. Socjalnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Komisja ds. Socjalnych

Komisja Socjalna jest jedną z komisji stałych działających w samorządzie studenckim UEK. Jej przewodniczącą jest Marianna Mowczko, Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Socjalnych.

Komisja stale pracuje nad udoskonaleniem Regulaminu świadczeń dla studentów UEK w celu zapewnienia bardziej przejrzystych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, wyeliminowania wszelkich luk i nieścisłości oraz ostatecznego uregulowania faktu niezarejestrowania wniosku przez studenta. Do zadań członków Komisji należy przede wszystkim edukowanie studentów z zakresu pomocy materialnej i upowszechnianie wśród nich wiedzy na temat stypendiów.

Kontakt z Przewodniczącą Komisji
Marianna Mowczko – marianna.mowczko@psuek.pl