Senat - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Senat

Czym zajmuje się Senat?

Senat jest centralnym organem kolegialnym szkoły wyższej. Do jego podstawowych kompetencji należy stanowienie przepisów obowiązujących na uczelni i kontrolowanie działań rektora. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, w tym także studenci, którzy razem z doktorantami mają zagwarantowane nie mniej niż 20% liczby mandatów i są traktowani jako pełnoprawni senatorowie.

Wśród kompetencji Senatu można wymienić:

 • uchwalanie statutu,
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu
  studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie,
 • ustalanie programów studiów,
 • uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni,
 • opiniowanie kandydatów na Rektora,
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu,
 • formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich
  zadań,
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa.

Uchwały Senatu są publikowanie na stronie internetowej Uczelni (https://uek.krakow.pl/informacje-prawne/akty-prawne).

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Krystian Słowikowski

Jakub Piszczek

Sebastian Sysło

Anna Bernat 

Kacper Komada

Jan Stawiarski

Tomasz Wcisło

Mateusz Dobrakowski

Paweł Jarosz

Patrycja Rajtar

Nikola Hyży

Tomasz Maurek