Stypendium rektora - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Stypendium rektora

Stypendium rektora jest przeznaczone dla studentów, którzy uzyskali bezwarunkowy wpis na kolejny rok/semestr oraz:

 • uzyskali wyróżniające wyniki w nauce,

LUB

 • uzyskali osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego istnieje możliwość ubiegania się o stypendium rektora, jeśli student jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Proces wyłaniania grupy najlepszych studentów odbywa się w dwóch etapach:

 1. Ranking Wstępny,
 2. Ranking Ostateczny.

Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów.

Podstawą tworzenia rankingów są punkty uzyskane za średnią ocen oraz za pozostałe osiągnięcia, których punktacja określona jest w załączniku nr 4 do Regulaminu. 

Jeśli osiągnięcie nie znajduje się ww. załączniku, to student ma prawo złożyć pisemny wniosek do Komisji Stypendialnej o uznanie takowego osiągnięcia. Należy wtedy przesłać drogą mailową wniosek (Wzór wniosku o uwzględnienie dodatkowych osiągnieć) razem z odpowiednią dokumentacją w formie czytelnych skanów na mail: socjalna@psuek.pl.

UWAGA!

Komisja Stypendialna zgodnie z Regulaminem nie przyzna punktów za:

 • udziale w warsztatach, wolontariatach i szkoleniach,
 • uzyskaniu tytułu zawodowego, certyfikatu,
 • udziale w debacie oksfordzkiej w roli innej niż mówca,
 • osiągnięć sportowych na poziomie niższym niż krajowy, zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy,
 • osiągnięć o charakterze organizacyjnym, w szczególności bycie członkiem koła naukowego, organizacji studenckiej, uczestnikiem programu ambasadorskiego czy organizatorem konferencji naukowej,
 • tutoringu,
 • osiągnięć zrealizowanych w ramach zaliczenia przedmiotu.

Ścieżka proceduralna:

Etap 1

Składanie wniosków do Komisji Stypendialnej o uznanie osiągnięć nieujętych w załączniku nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEK – jeśli takowych nie posiadasz, przejdź od razu do etapu 2

Etap 2

Elektroniczna rejestracja wniosku o stypendium rektora w systemie USOS (Zakładka “Dla Wszystkich” -> Wnioski) – jest to podstawa ubiegania się o stypendium rektora. Ważne, aby wniosek był zarejestrowany w systemie

Etap 3

Skompletowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o stypendium socjalne oraz dostarczenie ich do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych w celu weryfikacji :

 • wniosek o stypendium z systemu USOS,
 • wydrukowane i podpisane oświadczenie studenta (załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEK),
 • dokumenty potwierdzające zarejestrowane osiągnięcia, a w przypadku studentów kończących studia pierwszego stopnia w innej uczelni niż UEK – zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 4b do Regulaminu)

Etap 4

Odbiór decyzji drogą elektroniczną dla studentów

Pamiętajcie, że oficjalnym kanałem przekazywania informacji jest Uniwersalny System Obsługi Studenta (USOS), a dokładniej zakładka “Aktualności”.

Strona internetowa Uczelni odnośnie stypendium rektora

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: socjalna@psuek.pl.

Zachęcamy do śledzenia nas na portalach społecznościowych, abyś był zawsze na bieżąco ? W szczególności polecamy wzięcie udziału w wydarzeniu na facebook’u “Stypendia – UEK”.