PsUEK Wyszukiwarka

FAQ Pogotowia Sesyjnego

Na podstawie najczęściej zadawanych pytań w formularzu Pogotowia Sesyjnego utworzyliśmy specjalnie dla Was FAQ, by szybko znaleźć odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania.

1. Czy istnieje możliwość poprawy oceny z ćwiczeń?

Ocena z ćwiczeń jest wyznaczana na podstawie ocen bieżących zdybywanych w trakcie całego semestru. Poprawa oceny z ćwiczeń nie jest przewidziana w Regulaminie Studiów Wyższych na UEK, jednak jest możliwa za zgodą prowadzącego (na przykład poprzez ponowne podejście do kolokwium zaliczeniowego).

2. Czy egzamin odbywający się przed sesją egzaminacyjną jest „zerówką” bez konsekwencji?

Kwestia „zerówek” bez konsekwencji jest zależna od indywidualnych ustaleń grupy z prowadzącym zajęcia. Egzamin może odbyć się przed sesją egzaminacyjną pod warunkiem, że odbyły się wszystkie zajęcia z przedmiotu objętego egzaminem.

3. W jakim terminie prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia prac?

Termin nie jest określony Regulaminem. Powinien jednak umożliwić zebranie wpisu i terminowe złożenie indeksu do dziekanatu.

4. Czy istnieje możliwość poprawy oceny z egzaminu?

Istnieje możliwość podejścia do drugiego terminu egzaminu w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej w pierwszym terminie. Poprawa oceny pozytywnej jest możliwa po uzyskaniu zgody przez prowadzącego przedmiot.

5. Czy możliwe jest przepisanie ocen z przedmiotu zaliczonego wcześniej?

Można przepisać ocenę z przedmiotu, jeśli pokrywają się sylabusy oraz wymiar godzinowy przedmiotów. Może zostać przepisana każda ocena pozytywna. Jeśli prowadzący nie zgadza się na przepisanie oceny mimo spełnienia powyższych warunków – należy złożyć wniosek do dziekana wraz z sylabusami przedmiotów. Nie jest możliwe przepisanie studiów między różnymi stopniami studiów.

6. Gdzie można znaleźć warunki zaliczenia przedmiotu?

Warunki zaliczenia przedmiotu można znaleźć na stronie planystudiow.uek.krakow.pl. Znajdują się tam sylabusy przedmiotów. Ponadto na pierwszych zajęciach prowadzący powinien poinformować studentów o warunkach zaliczenia przedmiotu.

7. Czy prowadzący ma obowiązek respektować zwolnienia lekarskie?

Prowadzący w przypadku nieobecności musi respektować zwolnienie lekarskie. Może jednak wyznaczyć sposób i termin nadrobienia zaległości spowodowanych nieobecnością na zajęciach.

8. Czy konieczne jest otrzymanie zaliczenia ćwiczeń przed podejściem do egzaminu?

Otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń nie jest konieczne do przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Student ma obowiązek otrzymać pozytywną ocenę końcową, na którą składa się ocena z ćwiczeń (oceny bieżące) i ocena z egzaminu. Obie te oceny muszą być pozytywne, ale nie jest ważna kolejność ich zdobycia.

9. Gdzie można sprawdzić plan zajęć danej grupy dziekańskiej?

Plany zajęć znajdują się na stronie planzajec.uek.krakow.pl. Są tam plany zajęć grup dziekańskich, nauczycieli akademickich. Można również uzyskać informacje o dostępności sal.

10. Czy trzeba pisać podanie o przystąpienie do drugiego terminu egzaminu?

Podanie o przystąpienie do drugiego terminu egzaminu nie jest konieczne. Jest to prawo, z którego student może skorzystać bezwarunkowo.

11. Czy w przypadku przystąpienia do egzaminu poprawkowego konieczne jest otrzymanie oceny 4.0 w drugim terminie?

Aby zaliczyć egzamin należy otrzymać ocenę pozytywną. Każda ocena od 3.0 włącznie w górę daje zaliczenie egzaminu.

12. Do kiedy mają zostać ustalone terminy egzaminów?

Termin (zarówno pierwszego jak i poprawkowego egzaminu) zostaje ustalony przez starostę grupy oraz prowadzącego zajęcia (w porozumieniu z grupą) najpóźniej miesiąc przed sesją egzaminacyjną. Jeżeli terminy nie zostaną ustalone, starosta ma prawo wnioskować o ustalenie terminu przez dziekana.

13. Czy w przypadku powtarzania przedmiotu trzeba zaliczać ćwiczenia mimo otrzymania z nich wcześniej pozytywnej oceny?

Tak, powtarzanie przedmiotu dotyczy całego przedmiotu, a więc również ćwiczeń. Konieczne jest ponowne otrzymanie pozytywnej oceny, chyba, że prowadzący uzna inaczej.

14. Czy istnieje próg zdawalności egzaminu, poniżej którego egzamin staje się nieważny i konieczne jest jego powtórzenie?

Taki próg nie istnieje.

15. Co dzieje się w przypadku, gdy nie uzyska się zaliczenia z Seminarium dyplomowego?

W przypadku niezaliczenia Seminarium dyplomowego składa się podanie o warunkowy wpis na kolejny semestr z powtarzaniem przedmiotu (tak jak w przypadku innych przedmiotów). Jeśli jest to brak zaliczenia na ostatnim semestrze danego stopnia studiów – konieczne jest powtarzanie semestru, przepisane zostają jednak pozostałe oceny pozytywne.

16. W jakim terminie należy wnieść opłatę za powtarzanie zajęć?

Według Regulaminu odpłatności na UEK opłata powinna być wniesiona do 14 dni od wydania decyzji przez Dziekana lub Rektora, którą można znaleźć na Wirtualnym Dziekanacie. Jeśli powtarzanie ma odbywać się w kolejnych semestrach, opłata ma zostać wniesiona do 14 dni od jego rozpoczęcia. Opłaty wnoszone są na indywidualny wirtualny rachunek bankowy studenta.

17. Czy istnieje możliwość otrzymania warunkowego wpisu na kolejny semestr z powtarzaniem przedmiotu, w przypadku, gdy jest się na pierwszym semestrze studiów?

Student może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr będąc na pierwszym semestrze studiów. Według Regulaminu nie jest możliwe powtarzanie pierwszego semestru studiów w przypadku niezaliczenia więcej niż 3 przedmiotów. W takim wypadku konieczna jest ponowna rekrutacja na studia.

18. Czy konieczny jest wpis do indeksu z oceną 2.0?

Jeżeli student przystąpił do egzaminu i otrzymał ocenę 2.0 – wpis powinien znajdować się w indeksie. Jeżeli ocena nie została wystawiona (na przykład przez nieprzystąpienie studenta do egzaminu), wpis nie jest konieczny.

19. Jaki jest maksymalny próg zdawalności egzaminu?

Maksymalny próg zdawalności egzaminu nie jest określony w Regulaminie. Znajduje się on w sylabusie przedmiotu oraz powinien być przedstawiony ze wszystkimi warunkami zaliczenia przedmiotu na pierwszych zajęciach.

20. Czy można powtarzać przedmiot w kolejnym semestrze, czy konieczne jest powtarzanie go z młodszym rocznikiem w kolejnym roku akademickim?

Możliwe jest powtarzanie przedmiotu w kolejnym semestrze. Jednym ze sposobów jest utworzenie grupy o odpowiedniej liczbie osób powtarzających przedmiot i zgłoszenie chęci powtarzania już w kolejnym semestrze w dziekanacie. Inną możliwością jest powtarzanie przedmiotu z innym kierunkiem. W tym przypadku konieczna jest jednak zgodność sylabusów i wymiaru godzinowego przedmiotów.

21. Czy powtarzając semestr zachowuje się status studenta w okresie oczekiwania na rozpoczęcie powtarzania tego semestru?

Tak, w okresie oczekiwania na powtarzanie semestru student zachowuje status studenta.