Stypendia - FAQ - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Stypendia – FAQ

Czy mogę ubiegać się o stypendium także w trakcie roku akademickiego?

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w wyznaczonych terminach. Nie ma możliwości ubiegania się o to stypendium później z uwagi na konkursowy charakter tego stypendium.

Jeśli chodzi o stypendium socjalne, a także stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, można o nie wnioskować w trakcie roku akademickiego. Student w tym przypadku musi złożyć wniosek o przywrócenie terminu do Rektora za pośrednictwem Samorządu Studenckiego oraz uprawdopodobnić, że uchybienie nie nastąpiło z Jego winy. W tym przypadku stypendium zostanie przyznane pod warunkiem, że będą na to pozwalać środki finansowe przeznaczone na stypendia.

Zapomoga losowa może być przyznana dwa razy w roku akademickim.

Czy po semestrze muszę ponownie złożyć wniosek o stypendium?

Nie. Co do zasady stypendia przyznawane są na rok akademicki. Wyjątek stanowi pomoc materialna przyznawana osobom rozpoczynającym ostatni rok studiów inżynierskich, a także studentom z rekrutacji marcowej. Mogą oni otrzymywać stypendia także przez jeden semestr.

Czy mam szansę na stypendium jeśli powtarzam przedmiot?

Student powtarzający przedmiot nie traci prawa do wnioskowania o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne i zapomogę losową. Nie może jednak wnioskować o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Czy mogę wnioskować o stypendium rektora dla najlepszych studentów na pierwszym roku studiów?

Jeśli są to studia I stopnia, możesz otrzymywać stypendium pod warunkiem, że jesteś laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem/finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

W przypadku studiów II stopnia o stypendium rektora dla najlepszych studentów możesz wnioskować pod warunkiem, że rozpoczynasz je w ciągu roku od ukończenia pierwszego stopnia. Stypendium jest przyznawane na podstawie Twoich wyników z ostatniego roku studiów licencjackich bądź inżynierskich.

Studiuję na dwóch kierunkach. Czy przysługują mi dwa stypendia?

Masz prawo do równoczesnego pobierania różnych stypendiów (na przykład stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów), nie przysługują Ci jednak dwa stypendia tego samego rodzaju na dwóch różnych kierunkach.

Należy też pamiętać, że studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim, świadczenia pomocy materialnej przysługują pod warunkiem, że kontynuuje on studia po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Czy w czasie urlopu dziekańskiego będę otrzymywać stypendium?

Tak, w czasie udzielonego urlopu od zajęć zachowasz prawo do otrzymywania przyznanego wcześniej stypendium. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy urlop jest wymuszony oczekiwaniem na powtarzanie semestru.

Czy mogę wnioskować o stypendium rektora dla najlepszych studentów na pierwszym roku studiów?

Jeśli są to studia I stopnia, możesz otrzymywać stypendium pod warunkiem, że jesteś:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

W przypadku studiów II stopnia o stypendium rektora dla najlepszych studentów możesz wnioskować pod warunkiem, że rozpoczynasz je w ciągu roku od ukończenia pierwszego stopnia. Stypendium jest przyznawane na podstawie Twoich wyników z ostatniego roku studiów licencjackich bądź inżynierskich.

Czy dostanę punkty do stypendium za działalność w kole naukowym?

Sam fakt przynależności do koła naukowego lub organizacji studenckiej nie wystarczy. W ramach swojej działalności możesz jednak brać udział w badaniach naukowych oraz przygotowywać publikacje, które już są punktowane.

Moje osiągnięcie naukowe/sportowe/artystyczne nie jest wymienione w wykazie osiągnięć do stypendium rektora dla najlepszych studentów. Co mam zrobić?

Istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku do Komisji Stypendialnej o uznanie osiągnięć nieujętych w Załączniku nr 4 do Regulaminu świadczeń w wyznaczonym do tego terminie poprzez stosowane Zarządzenie Rektora. Do wniosku należy wtedy dołączyć odpowiednią dokumentację w formie czytelnych skanów.