Ocena zajęć dydaktycznych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Ocena zajęć dydaktycznych


Na czym polega ocena zajęć dydaktycznych?

Proces ankietowania wśród studentów „Ocena zajęć dydaktycznych” jest narzędziem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. W II połowie semestru w systemie USOS uruchamiane są ankiety, na podstawie których każdy ze studentów może ocenić zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczy. Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów jest sygnałem zwrotnym dla prowadzącego zajęcia, a szczegółowe uwagi, które zostaną zawarte w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest to też cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć. Wszystkie te działania podejmowane są na Uczelni po to, byśmy to MY – STUDENCI, mogli jak najwięcej zyskać uczestnicząc w zajęciach będących w programie studiowanego kierunku czy specjalności.

 

W jaki sposób można dokonać oceny zajęć?

Ankietyzacja dotycząca zajęć dydaktycznych realizowana jest przez Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia.  Prowadzona jest ona za pomocą ankiety elektronicznej. Można ją znaleźć i wypełnić przez system USOS. Należy wybrać z menu [DLA STUDENTÓW], następnie z menu po lewej stronie [Moje studia – ankiety; moje ankiety].

 

Czy ankiety są anonimowe?

Koniecznie trzeba podkreślić, że ankiety są anonimowe i prowadzący nie mają możliwości zidentyfikowania studenta, który wypełnił ankietę – jest to jeden ze studenckich mitów, które należy rozwiać. Dla potwierdzenia anonimowości ankiet, poniżej przedstawiono przykładowy raport z oceny zajęć dydaktycznych jaki otrzymują prowadzący.

 

Wyniki

Zagregowane wyniki oceny zajęć dydaktycznych z dwóch semestrów danego roku akademickiego (semestru zimowego i semestru letniego ŁĄCZNIE), przekazywane są nauczycielowi oraz władzom Uczelni po zakończeniu sesji poprawkowej semestru letniego, czyli dopiero w pierwszych dniach października.

 

Nagrody/Konsekwencje

Uśrednione wyniki oceny zajęć dydaktycznych stanowią część składową oceny okresowej pracownika naukowo-dydaktycznego. Są one również brane pod uwagę przy awansowaniu i nagradzaniu.

Kierownicy katedr otrzymują wyniki zbiorcze oraz formularze zawierające indywidualną ocenę pracownika wraz z uwagami studentów. Wypełniając rzetelnie ankietę ewaluacyjną, student nie tylko wyraża opinię o zajęciach, w których uczestniczy, ale też, poprzez uwagi szczegółowe przekazuje ewentualne sugestie dotyczące sposobu prowadzenia przedmiotu, treści merytorycznej, czy też całego zaplecza technicznego i warunków odbywania się zajęć. Ankiety są rozpatrywane w bardzo skrupulatny sposób i żadna uwaga nie zostaje pominięta. Niskie oceny oraz uwagi stanowią podstawę do podjęcia działań nad doskonaleniem prowadzenia zajęć.

Gorąco zachęcamy do rzetelnego i obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces kształtowania jakości kształcenia w UEK.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące funkcjonowania systemu lub ankiet lub byłeś/aś świadkiem nieprawidłowości przy ocenie ankietowej, skontaktuj się z Tomaszem Wcisło, Członkiem Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Zachęcamy również do zapoznania się z całością kursu System Zapewniania Jakości Kształcenia w UEK na stronie e-uczelni.

Kontakt:

Tomasz Wcisło- tomasz.wcislo@psuek.pl