Informacje dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów - dodatkowe osiągnięcia nieujęte w Regulaminie - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Informacje dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów – dodatkowe osiągnięcia nieujęte w Regulaminie

Dodano: sobota, 20 października 2018 13:20

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – dodatkowe osiągnięcia nieujęte w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UEK w Krakowie

W przypadku posiadania osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wyniku sportowego nieujętego w niniejszym regulaminie, Odwoławcza Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta, może uznać takie osiągnięcie i przyznać punkty. Komisja może także zasięgnąć opinii właściwych osób, organizacji lub organów w sprawie rangi lub zasięgu przedstawionego przez studenta osiągnięcia lub wyniku.

Studenci chcący skorzystać z tego prawa proszeni są o dostarczenie podań do Odwoławczej Komisji Stypendialnej z potwierdzeniem od organizatora zasięgu i rangi przedstawionego osiągnięcia:

Podania składa się:
1) 23.10. 2018 r. w godz. 10:30-14:00 Budynek Główny UEK, sala 01;
2) 24.10.2018 r. w godz. 14:00-17:30 Budynek Główny UEK, sala 01;
3) 25.10.2018 r. w godz. 10:30-14:00 Budynek Główny UEK, sala 01;
4) 26.10.2018 r. w godz. 10:30-14:00 Budynek Główny UEK, sala 08;

Po uznaniu/nieuznaniu przez Odwoławczą Komisję Stypendialną osiągnięcia student zostanie powiadomiony o przyznanej liczbie punktów drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.

Uznane punkty należy wprowadzić w systemie USOS/ERWOS w terminie nieprzekraczalnym do 31.10.2018 r.

Studenci rejestrujący wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w systemie USOS:
W sytuacji, gdy wniosek został wcześniej zarejestrowany z niewłaściwą liczbą punktów, należy skontaktować się z pracownikiem Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów obsługującym kierunek studiów studenta w celu „cofnięcia wniosku do poprawy”. Po cofnięciu wniosku do poprawy należy zarejestrować go ponownie z właściwą liczbą punktów.