FAQ - stypendium dla osób niepełnosprawnych - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

FAQ – stypendium dla osób niepełnosprawnych

1. Na jaki okres przyznawane jest stypendium, jeśli okres ważności orzeczenia nie obejmuje całego roku akademickiego? 

W przypadku, gdy termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności jest krótszy niż okres, o którym mowa w § 4 Regulaminu świadczeń dla studentów UEK, stypendium przyznaje się do końca ważności tego orzeczenia.
 

2. Czy można ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w trakcie roku akademickiego? 

Tak, jeśli przyczyny, przez które student nie złożył wniosku w terminie są niemożliwe do przewidzenia. Student chcący ubiegać się o stypendium dla osób niepełosprawnych poza terminem powinien skontaktować się z Parlamentem Studenckim pisząc na maila socjalna@psuek.pl. Po zapoznaniu się z sytuacją, Parlament Studencki może złożyć wniosek do Rektora z prośbą o możliwość ubiegania się studenta o stypendium w trakcie roku akademickiego. Po otrzymaniu decyzji, Parlament Studencki kontaktuje się ze studentem, udzielając dalszych wskazówek. 

 

3. Czy można pobierać stypendium socjalne podczas powtarzania przedmiotu? 

Student powtarzający przedmiot nie traci prawa do wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

 

4. Czy studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim przysługuje prawo do pobierania stypendium?

Tak, w czasie udzielonego urlopu od zajęć student zachowuje prawo do otrzymywania przyznanego wcześniej stypendium. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy urlop jest wymuszony oczekiwaniem na powtarzanie semestru.