PsUEK Wyszukiwarka

Co zrobić, żeby wyjechać?

Jak wyjechać

Drogi studencie, skoro tu trafiłeś na pewno ciekawi Cię jak można wyjechać na wyjazdy zagraniczne.

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie BZP pod linkiem.

Znajdziesz tam wszelkie potrzebne Ci informacje oraz dokładne opisy każdego programu stypendium zagranicznego.

Szczegóły i terminy dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Punkty

Zasady przyznawania punktów za działalność w organizacjach studenckich:

 1. Kandydat ubiegający się o wyjazd stypendialny może otrzymać za działalność w  Organizacji Studenckiej lub Kole Naukowym od 0,5 do 3 punktów.
 2. Punkty przyznawane są przez Przewodniczącego/Prezesa/Prezydenta danej Organizacji Studenckiej za dotychczasową działalność w organizacji, punkty za działalność w kole są przyznawane przez Radę Kół Naukowych.
 3. Przewodniczący/Prezes/Prezydent wypełnia formularz dotyczący działalności danej Organizacji oraz kandydata, którego wzór znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 4. Załącznik nr 4 jest jedynym wnioskiem, który będzie rozpatrywany. Wnioski na papierze danej organizacji innej niż załącznik nr 4, wnioski niekompletne oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie (poza szczególnymi przypadkami) nie będą  przyjmowane.
 5. Jeżeli student aplikuje o wyjazd stypendialny po raz kolejny – byłby to drugi bądź kolejny wyjazd – wówczas przy ocenie działalności w Organizacji brany jest pod uwagę okres od jego powrotu do chwili obecnej. Student w takim wypadku jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 4.2
 6. Punkty za działalność w dwóch lub więcej Organizacjach sumują się. Jednak łączna ilość punktów nie może być większa niż 3.
 7. Opinia o kandydacie trafia do członków Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Wyjazdów Zagranicznych Studentów w celu zweryfikowania danej punktacji.
 8. Punkty w formie zbiorczej przekazywane są Organowi kwalifikującemu na wyjazdy stypendialne.
 9. Student studiów stopnia II, który ukończył pierwszy stopień studiów na innej uczelni niż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zobowiązany jest dostarczyć Parlamentowi Studenckiemu wypełniony przez Zarząd załącznik nr 4 Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z kopią suplementu dyplomu licencjackiego.
 10. Osoby ubiegające się o wyjazd stypendialny zobowiązane są o dostarczenie formularzy do biura Parlamentu Studenckiego do 18 stycznia 2019 r.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Załączniki należy wypełnić na komputerze (wypełnione w jakikolwiek inny sposób nie będą przyjmowane).
 2. Należy opisać szczegółowo zakres działalności w danym projekcie.
 3. Po otrzymaniu formularza od prezesa/przewodniczącego danej organizacji należy sprawdzić poprawność danych.
 4. W przypadku wykrycia wszelkich nieścisłości (zatajenie informacji o poprzednich wyjazdach, podanie nieprawdziwych informacji nt. udziału w projektach, itp.) wniosek zostanie odrzucony bez możliwości odwołania się od decyzji.
 5. Przy składaniu wniosków w Parlamencie Studenckim (paw. sportowy, pok. 226) należy podpisać potwierdzenie złożenia dokumentów, wraz z danymi kontaktowymi.
 6. Wnioski punktowe za działalność na rzecz uczelni w jednostkach uczelnianych  tj.Kancelaria Rektora, Sekcja Promocji, Biuro Programów Zagranicznych i inne prosimy dostarczać bezpośrednio do BPZ.

Załączniki :

Kontakt:

Maria Bartkowska
e-mail: maria.bartkowska@psuek.pl

oraz

Pola Juzyszyn
e-mail: pola.juzyszyn@psuek.pl

Przydatne linki i pliki: